Winkelmandje

Uw winkelmandje is nog leeg.

Algemene voorwaarden

en privacy statment Sauna Terschelling

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze huurvoorwaarden van “Sauna Terschelling” – hierna afgekort als “ST” – maken integraal deel uit van de overeenkomst, samen met de algemene voorwaarden, waarvan de Huurder bevestigt eveneens een exemplaar te hebben ontvangen en goedgekeurd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuringen van roerende zaken door ST, waaronder de mobiele sauna.
 2. Indien de Huurder met betrekking tot de huur zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zouden deze bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 3. De Huurder die eenmaal deze Verhuurvoorwaarden heeft bevestigd, stemt eveneens in met de toepassing ervan op latere Overeenkomsten tussen hem en ST.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Partijen zijn gebonden door de huidige huurvoorwaarden zodra de Huurder op eender welke wijze te kennen geeft een mobiele sauna te willen huren of stelt in te gaan op een aanbod tot verhuring van een mobiele sauna van ST.
 2. ST heeft het recht om elk verzoek of aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4: Huurperiode

 1. Na bevestiging van de reservatie is deze definitief. De huur vangt aan op de datum en het tijdstip zoals werd overeengekomen en meer specifiek wanneer het gehuurde klaar is voor levering op de overeengekomen locatie, ook als dan naar oordeel van ST zou blijken dat bepaalde plaatsingsvoorwaarden niet werden vervuld en de sauna niet kan worden geleverd. 4.2 De overeengekomen einddatum is bindend voor de Huurder, doch de huurtermijn eindigt feitelijk op het tijdstip waarop het materieel door de Huurder aan ST terug ter beschikking werd gesteld tegen aftekening.
 2. De huurperiode kan op verzoek van de Huurder worden verlengd, doch dit slechts mits voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van ST.
 3. Bij annulatie van de huur door de Huurder is deze verplicht om in het kader van de huurovereenkomst de huursom te betalen ten titel van schadevergoeding, ook als het gehuurde niet kan of niet dient te worden geleverd:
  • bij annulatie meer dan 14 dagen voor de huurperiode dient de Huurder 50% van de huursom te betalen,
  • bij annulatie minder dan 14 dagen voor de huurperiode kan deze niet meer geannuleerd worden en zal de huurder de volledige huursom dienen te betalen aan de verhuurder.

Artikel 5: Vervoer, levering, plaatsing en risico

 1. Een kilometervergoeding op Terschelling is €0,00 per gereden kilometer met de sauna, zit bij de huurprijs inbegrepen.
 2. Levering, laden/lossen, aan- of afkoppelen geschiedt geheel op risico van de Huurder. Het gehuurde wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder op het moment dat het gehuurde op de overeengekomen locatie is aangekomen.
 3. ST bezorgt uitsluitend op de begane grond. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door ST in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze ST niet én is ST ingevolge vertraging geenszins tot enige schadevergoeding gehouden.
 4. De Huurder en/ of iemand die daarvoor door de Huurder werd aangesteld dient behulpzaam te zijn bij het laden/ lossen van het gehuurde. Indien niemand aanwezig is heeft ST de keuze om het gehuurde mits aanrekening van de huur niet te leveren, dan wel de hierdoor eventueel ontstane kosten aan te rekenen aan de Huurder.
 5. De Huurder zal in dat geval bijkomend de transportkosten verschuldigd zijn, te verhogen met een forfaitaire vergoeding van € 200, behoudens bewijs van grotere schade.
 6. De wielbasis van de sauna is 1,95 m. Dit is dus de minimum ruimte vereist om de sauna te verplaatsen naar de door de Huurder voorziene locatie.
 7. De uiteindelijke locatie dient geschikt te zijn voor plaatsing van de sauna, rekening houdende met het gewicht en de afmetingen:
  • 3,50 m lang en 1,80m breed, op deze manier is er ruimte om eromheen te lopen.
  • 1350 kg, verdeeld over 7 steunpunten,
  • op een vlak en verhard privéterrein

  De Huurder dient vooraf bij de reservatie te verwittigen wanneer de sauna op het gazon dient te worden geplaatst - ST doet zijn uiterste best niets te beschadigen aan het gazon. Echter is kleine schade aan het gras niet uitgesloten, door kleine spoorvorming bijv. ST is hiervoor niet verantwoordelijk. De sauna word immers in opdracht van huurder geplaatst.

 8. De sauna mag na plaatsing door de huurder niet verplaatst worden. De sauna wordt door de verhuurder beveiligd tegen diefstal.
 9. Toegang tot een buitenkraantje is vereist indien de Huurder de step-douche wenst te gebruiken.

Artikel 6: Retournering en risico

 1. Na de afgesproken einddatum blijft de Huurder verantwoordelijk voor het gehuurde tot de effectieve ophaling ervan door ST.
 2. Vóór het afgesproken tijdstip van ophaling dient de Huurder er zorg voor te dragen dat de kachel geheel gedoofd is, bij gebreke waaraan het ophalen niet mogelijk is en een forfaitaire vergoeding aan ST toekomt van € 150,- behoudens bewijs van grotere schade.
 3. De Huurder dient er zorg voor te dragen dat:
  • het gehuurde terug op het afgesproken tijdstip door ST op dezelfde locatie kan worden opgehaald.
  • er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van het gehuurde en tegensprekelijke vaststelling van eventuele schade. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan ST de zaken naar eigen oordeel toch terugnemen, doch de Huurder aanvaardt dat eventuele schade éénzijdig en bindend door ST kan worden vastgesteld en begroot.
 4. Indien schade aan het gehuurde wordt vastgesteld, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De kosten van herstelling of vervanging worden aangerekend aan de Huurder.

Artikel 7: Huurprijzen en betaling

 1. De huurprijzen zijn inclusief BTW en zijn, zoals omschreven in het aanbod van ST, gebaseerd op een bepaalde, afgesproken, huurperiode. Voor het verlengen van deze periode is het voorafgaand akkoord van ST vereist bij beschikbaarheid, prijs overeen te komen.
 2. De afgesproken huurprijs wordt per overschrijving betaald voor de levering – extra dagen huur worden eveneens overgeschreven.

Artikel 8: Verplichtingen van de Huurder

 1. De Huurder doet het nodige om al diens aangestelden en gasten de bij het gehuurde aanwezige gebruikersinstructies strikt te laten naleven.
 2. De Huurder zal ST te allen tijde toegang tot het gehuurde verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde afwijzen en ST hiervoor vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ST.
 3. De Huurder zal de nodige (preventieve) maatregelen nemen ter voorkoming van schade en diefstal.
 4. De Huurder is verplicht om het gehuurde degelijk te onderhouden. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.
 5. De Huurder gebruikt uitsluitend het meegeleverde brandhout om te verwarmen. Het verbranden van ander (minderwaardig) hout of andere materialen is niet toegelaten, tenzij ST het hout heeft bekeken en goedgekeurd. Het vuur wordt uitsluitend aangestoken met het meegeleverde aanmaakhout en/of aanmaakblokjes. Op de kachel mag uitsluitend water worden gegoten. Gebruik van eigen opgietgeuren en/of essentiële oliën op de kachel zijn niet toegelaten, tenzij vooraf gevraagd, gekeurd én uitdrukkelijk toegestaan en goedgekeurd door ST.
 6. De sauna wordt steeds door de Huurder gebruikt op eigen risico. Eventuele vragen rond mogelijke of bestaande gezondheidsproblemen van de Huurder en/of diens aangestelden en gasten dienen vooraf besproken met een arts.
 7. Kinderen dienen altijd onder toezicht te staan en vergezeld te zijn door een volwassene. 8.8 De huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden. De huurder is niet gerechtigd om het gehuurde onder te verhuren of dit - behoudens aan eigen gasten - op eender welke wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 9: Schade en verlies

 1. Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na de vaststelling , doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan ST te worden gemeld.
 2. De Huurder is aansprakelijk, ongeacht of deze persoonlijk voor de schade, het verlies of de diefstal van het gehuurde verantwoordelijk is.
 3. Nieuwe sporen van drank, kauwgom, kaarsen, vandalisme, rook- of schroeivlekken e.d. (niet-limitatief) zijn de verantwoordelijkheid van de huurder – deze zullen aanleiding geven tot een verrekening met de waarborg, behoudens grotere schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid WoW

 1. ST is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove fout. Vergoeding voor gevolgschade en schade aan derden is uitgesloten en de aansprakelijkheid van ST is in ieder geval beperkt tot het huurbedrag of - in voorkomend geval – het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar effectief wordt uitgekeerd.
 2. De Huurder zal ST meteen verwittigen van en vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde.

Artikel 11: Nazicht en klachten

 1. Het gehuurde wordt geacht in goede staat en zonder enig gebrek te zijn geleverd, behoudens aantekening op de afleverbon.
 2. Eventuele gebreken, die later worden vastgesteld worden geacht door de Huurder te zijn veroorzaakt, behoudens bewijs van het tegendeel.

Artikel 12: Overmacht

 1. ST is niet tot enige schadevergoeding jegens de Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen zou kunnen nakomen.

Artikel 13: Waarborg

 1. De Huurder is per Overeenkomst cash bij levering of per overschrijving een waarborgsom verschuldigd van € 200.
 2. Indien de Huurder de waarborgsom niet tijdig of niet geheel voldoet, kan ST de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van ST op schadevergoeding en de voorziene huurprijs.
 3. De waarborgsom mag door de Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.
 4. Bij het einde van de Overeenkomst heeft ST het recht om door de Huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien naar het oordeel van ST vaststaat dat de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14: Verzekering

 1. Indien de Huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is ST uitdrukkelijk gerechtigd om van de Huurder te verlangen dat hij ST als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 15: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forum keuze

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Daarbij wordt overeengekomen dat enkel het Nederlands recht van toepassing zal zijn, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 1980 inzake de verkoop van producten.

Privacy statement

Sauna Terschelling

Gevestigd aan de Pirolastraat 10 te West-Terschelling, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sauna Terschelling, Pirolastraat 10, 8881 CD West-Terschelling.

Website: https://www.saunaterschelling.nl

E-mail: info@saunaterschelling.nl Telefoon: +316 54698046

Functionaris gegevensbescherming van Sauna Terschelling is Laurie Dam. Zij is te bereiken via info@saunaterschelling.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sauna Terschelling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postcode
 • Woonplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saunaterschelling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sauna Terschelling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling via de website van Sauna Terschelling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten. Sauna Terschelling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sauna Terschelling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sauna Terschelling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sauna Terschelling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sauna Terschelling is wettelijk verplicht om de door u verstrekte persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.Dit is om fiscale en administratieve redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sauna Terschelling deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sauna Terschelling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sauna Terschelling jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Sauna Terschelling maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

 • Boekingen die via recreatieparken worden gemaakt uit uw naam. Boekhoud kantoor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sauna Terschelling gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sauna Terschelling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens over draging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saunaterschelling.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten afhandeling

Sauna Terschelling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sauna Terschelling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@saunaterschelling.nl . Sauna Terschelling heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2021.